دوباره میخواهم نوشتن را از سر بگیرم.

بعد از چند سال دوری از نوشتن و سرگرم زندگی شدن این اعتیاد دیرینه دوباره به روحم سوهان میکشد.
میخواستم دیگه ننویسم ولی میبینم زندگی بدون نوشتن مثل خوردن غذای بدون طعم است و آدم نمیتونه بهش عادت کنه.
پس دوباره آمدم و خواهم نوشت از آنچه نانوشته بودم تا امروز.
نوشته هایم در چند بخش خواهد بود.
نوشته های روز مره
اخبار
علمی
تحقیقاتی
تجربی
و غیره!