مستراح و منبر…

بهلول را گفتند فرق مستراح و منبر چیست؟
گفت در اصلشان فرقی نیست. هر کس که نخواهد در ” جمع ” بریند در آن رود و هرکس که بخواهد ” بر جمع ” بریند بر این.